#Bezpłatna Dostawa #Raty 0% #Bezpieczne Płatności
Regulamin newslettera

 

Regulamin Newslettera

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Design Town Sp. z o. o. usługi newslettera jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Definicje:

  • Design Town Sp. z o. o. – Usługodawca tj. spółka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 16B/51, 02-904 Warszawa, NIP: 5213709050, REGON: 362718300, KRS: 0000580090, adres email : kontakt@designtown.pl, www.designtown.pl
  • Usługodawca – Design Town Sp. z o. o.;
  • Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
  • Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  • Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  • Usługa – usługa zamówiona przez Usługobiorcę, poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej, obejmująca otrzymywanie Newslettera. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę Newslettera tj. podanie adresu poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji.
  • Newsletter – usługa zamówiona przez Usługobiorcę polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę elektronicznego biuletynu/ elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach, wydarzeniach i kolekcjach dotyczących Usługodawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, poprzez moduł mailingowy;

2. Newsletter jest usługą dostępną bezpłatnie i świadczoną drogą elektroniczną przez Design Town  Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

3. Usługa Newsletter ściśle związana jest ze stroną www.designtown.pl. Usługobiorca otrzymuje dostęp do usługi Newsletter po złożeniu zamówienia na Newsletter. W celu złożenia zamówienia na otrzymywanie Newslettera Usługobiorca wpisuje swój adres poczty elektronicznej na stronie głównej www.designtown.pl. Po podaniu / wpisaniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

4. Usługobiorca poprzez zapisanie się do Newslettera (złożenie zamówienia) godzi się na otrzymywanie informacji handlowych.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

7. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Rezygnacja z usługi powoduje usunięciem przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy z bazy adresów poczty elektronicznej. Następuje to natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

8. Usługodawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności: złośliwe oprogramowania, programy szpiegujące, spam, włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów. Użytkownik może minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnych oprogramowań, czytanie okien instalacyjnych.

9. Usługodawca wyjaśnia, że jest uprawniony do :
a. wysyłania Newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera. 
b. przetwarzania danych osobowych (adresu elektronicznego) przez Design Town Sp. z o.o. w celach marketingowych, dla celów realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Usługodawca informuje, iż administratorem danych osobowych jest firma Design Town Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 16B/51, 02-904 Warszawa, NIP: 5213709050, REGON: 362718300, KRS: 0000580090. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
c. czasowego wyłączania lub ograniczenia usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
d. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
e. zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy Usługobiorca naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

10. Kupon rabatowy w wysokości 50 złotych, mający formę bezgotówkową, przyznawany przez Usługodawcę w związku z zapisaniem się przez Usługobiorcę do Newslettera:
a. jest możliwy do wykorzystania tylko na stronie www.designtown.pl,
b. jest jednorazowy i niepodzielny,
c. przysługuje tylko raz danemu Usługobiorcy,
d. nie łączy się z innymi kuponami i promocjami,
e. jest możliwy do wykorzystania przy zakupach o minimalnej wartości 499 złotych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl